Předpokládaná doba evakuace

11.04.2021

Stanovení mezní doby evakuace dle poznámky k čl. 10.9.4 ČSN 73 0804

POZNÁMKA k čl. 10.9.4 ČSN 73 0804:

Únikovou cestu lze také posuzovat po částech a tak přihlédnout k různým únikovým rychlostem, kapacitám a počtu osob. Předpokládaná doba evakuace (viz 10.9.1 ČSN 73 0804) je v těchto případech součtem dílčích předpokládaných dob evakuace vycházející z poměrů délky lu a rychlosti pohybu osob vu (se zohledněním Poznámky v 10.12.6), ke kterým se přičítá největší z poměrů (E‧s)/(Ku‧u) hodnocený v každém místě, kde dochází ke změně podmínek evakuace.

Příklad výpočtu: společná chodba vedoucí přímo na volné prostranství. Chodba slouží jako jediná úniková cesta pro tři místnosti. Na chodbě jsou schody nahoru a schody dolů.  

t1u - jedná se součet všech délek únikové cesty s různými rychlostmi pohybu osob za minutu (vu po schodech dolů, po schodech nahoru a po rovině).

t2u -  jedná se o nejvyšší z posuzovaných dob evakuace z kritických míst na únikové cestě. Za kritická místa se berou místa, kde je nejvyšší hodnota Es (tj. mnoho osob anebo osoby "pomalé") nebo naopak, kde je nejnižší hodnota Ku a u (tj. místa s nejhorší jednotkovou kapacitou jako např. po schodech a místa, kde je úniková cesta nejužší).

Zdroje:

ČSN 73 0804 ed. 2:2020 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

Časopis 112 - číslo 8/2015: článek Jak správně řešit únikovou cestu po částech - autor Ing. Jan Dekánek, Cognitio, s.r.o.

kancelář odborníků